Spíler extra felhasználói szabályzat

Köszöntjük Önt a sportok iránt érdeklődők között! 

 

Spíler Extra szolgáltatáson keresztül („Spíler Extra Szolgáltatás”) a jelen felhasználói szabályzat közzétételekor a La Liga, az UEFA Bajnokok Ligája és a Premier League mérkőzései, a SEHA Liga mérkőzésekhez kapcsolódó sportesemények és egyéb tartalmak érhetőek el, azzal hogy az elérhető egyes sportesemények és tartalmak a TV2 Zrt. által rendelkezésre álló, megszerzett (felhasználási) jogok alapján változhatnak. A Spíler Extra Szolgáltatás kizárólagos jogtulajdonosa és az NMHH-nál nyilvántartásba vett lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatója a TV2 Zrt.

 

Elérhetőség

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételének feltétele a felhasználónak („Felhasználó” vagy „Előfizető”) műsorterjesztővel vagy mobil és vezetékes távközlési szolgáltatóval (a továbbiakban: együttesen: „Műsorterjesztő”) megkötött hatályos, előfizetői szerződés megléte. További feltétel, hogy a Műsorterjesztő a Spíler Extra Szolgáltatás értékesítésére jogosult legyen, és a Műsorterjesztő a Felhasználóval a Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételére külön szerződést kössön.

 

A Spíler Extra Szolgáltatást a Felhasználók a Műsorterjesztő által adott kód aktiválásával tudják igénybe venni.

 

A TV2 Zrt. a Spíler Extra szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést nem köt a Felhasználókkal, így a Felhasználóknak a Spíler Extra Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatosan semmiféle közvetlen, akár anyagi, akár más jellegű igénye nem keletkezhet a TV2 Zrt.-vel szemben.

 

A Spíler Extra Szolgáltatást 18. életévét betöltött magánszemély veheti igénybe. A Felhasználó a Spíler Extra Szolgáltatást kizárólag saját személyes, magánjellegű célra használhatja fel, bárminemű üzleti jellegű vagy nyilvános felhasználás tilos. Felhasználó aktiválási kódját nem adhatja át harmadik személynek. Üzleti vagy nyilvános felhasználás esetén, illetve az egyedi előfizetésre jogot biztosító aktiválási kód harmadik személlyel történő megosztásánál a TV2 Zrt. fenntartja a jogot kártérítési és egyéb jogorvoslati igényei érvényesítésére.

 

Üzleti, vagy intézményi előfizető abban az esetben köthet előfizetői szerződést, amennyiben képviselője írásban úgy nyilatkozik, hogy a vállalkozásnak nincs vezetékes/vezeték nélküli távközlési és/vagy bármely típusú média/tartalomszolgáltatása, és a Spíler Extra Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében nem használja.

 

A Spíler Extra szolgáltatás a Google Play vagy az App Store áruházakból tölthető le, és igénybevétele internetszolgáltatás meglétéhez kötött (ez plusz költségeket vonhat maga után). A Felhasználónak folyamatos szélessávú internetkapcsolattal kell rendelkeznie az alábbiak esetében: számítógép, tablet, okostelefon, televízió (chromecast és airplay használattal) esetén. A TV2 Zrt. nem vállal felelősséget a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás kimaradásért, illetve az emiatt felmerülő bárminemű vagyoni és nem vagyoni kárért.

 

A Spíler Extra Szolgáltatás használata regisztrációhoz kötött, mely az applikáció felületén vagy a webes felületen létesített felhasználói fiókkal történik. A regisztráció során a Felhasználónak a következőadatokat kell megadnia: név, jelszó, email cím, telefonszám. Felhasználó köteles biztosítani, hogy az adatait harmadik, illetéktelen személy részére ne tegye megismerhetővé. A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó a jelen Felhasználói Szabályzat elfogadásán túlmenően köteles az adatkezelési szabályzatot is elfogadni. A TV2 Zrt. megbízásából az OTT-One Nyrt. a regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben igazolja vissza a regisztrációt, míg a Spíler Extra Szolgáltatás használatához szükséges aktiváló kódot a Műsorterjesztő juttatja el a Felhasználóhoz. A tévesen megadott e-mail cím a Felhasználó felelőssége és kockázata.

 

Műsorterjesztőnél köti meg a Felhasználó az előfizetői szerződést, amellyel kapcsolatos eljárás Műsorterjesztőnként eltérő lehet.

 

Elérhető szolgáltatáscsomag neve

Spíler Extra csomag, melynek jellemzői:

 

Szolgáltatási terület

Magyarország és összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2017/1128 számú, az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendeletével a Spíler Extra Szolgáltatás előfizetőinek a Szolgáltatásnak az Európai Gazdasági Térség-en belüli használata Fair Usage Policy (Méltányos használat) szerint engedélyezett.

 

A TV2 Zrt. kizárja a visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatot a Szolgáltatás igénybevétele, illetve az ilyen jellegű hozzáférése tekintetében, a TV2 Zrt. fenntartja a jogát arra, hogy az ilyen használóval szemben fellépjen. A Méltányos használat alapján a Magyarországon állandó lakóhellyel vagy hozzá „szoros kapcsolat”-tal rendelkező Felhasználók az Európai Gazdasági Térségben a belföldi használattal megegyező feltételekkel vehetik igénybe a Szolgáltatást időszakos utazásaik/tartózkodásuk során (azzal a kitétellel, hogy 4 teljes hónap átlagában nem haladhatja meg a külföldi használat a magyarországi használatot).

 

Eszközök

A Spíler Extra Szolgáltatás a technológiailag megfelelő és a Spíler Extra Szolgáltatás megjelenítésére alkalmas televízión (chromecast és airplay), okostelefonon, tableten és számítógépen érhető el.

A Felhasználó regisztrációja révén, az előfizetéssel 4 (négy) eszközön, egyidejűleg 2 (két) készüléken veheti igénybe a Spíler Extra Szolgáltatást.

 

A szolgáltatás minősége csak a következő hardverekkel biztosított:

Android mobiltelefonok esetén

iPhone mobiltelefonok esetén

 

Asztali számítógép, vagy laptop esetén

Chromecast eszközök esetén

 

Internetkapcsolat

Stabil 4G illetve WIFI alapú internetkapcsolat minimum 15Mbit/s szabad garantált sávszélesség.

 

A szolgáltatás szoftveres követelményei:

Spíler Extra a weben-en az alábbi típusú és verziószámú, valamint az ezeket a verziókat követő böngészők használatával lesz elérhető:

 

Az Android applikáció az Android 5.0. verziót és az ezt követő verziókat, az Apple iOS applikáció a 11.3. verziót és az ezt követő verziókat támogatja.

 

Chromecast igénybevétele esetén Chromecast Ultra segítségével tudja nézni a szolgáltatást.

 

Számlázás

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételének ellenértékét a Felhasználó által fizetett előfizetési díjról a Műsorterjesztő bocsátja ki számla formájában, a Műsorterjesztőnél érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekben (a „Műsorterjesztői ÁSZF”), illetve az előfizetői szerződésben foglaltak szerint. A Felhasználó közvetlenül a Műsorterjesztő részére fizeti meg az előfizetési díjat.

 

A Felhasználó a Spíler Extra Szolgáltatást határozatlan vagy 1 éves határozott időszakra veheti igénybe havi díjfizetési gyakoriság mellett. A határozott időszak lejártát követően a szerződés határozatlan idejű szerződéssé alakul, hacsak a Felek abban nem állapodnak meg, hogy a határozott időszak lejáratakor a szerződés megszűnik. Amennyiben a Felhasználó elmulasztja az előfizetési díj fizetésére vonatkozó kötelezettségét, a Műsorterjesztő az előfizetői szerződés, illetve a Műsorterjesztői ÁSZF-ben irányadó szabályok alapján jogosult a hátralékos díj követelésére és behajtására.

 

A fizetési késedelem jogkövetkezményeként a Műsorterjesztő az előfizetői szerződésben, illetve a Műsorterjesztői ÁSZF-ben rögzítettek szerint jogosult a Spíler Extra Szolgáltatás felhasználói igénybevételének felfüggesztésére, és/vagy a szerződés megszüntetésére. A Szolgáltatás felfüggesztése alatt az előfizetői díj fizetésére a Műsorterjesztői ÁSZF-ben, illetve az előfizetői szerződésben meghatározott szabályok vonatkoznak.

 

A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszűnése

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevétele megszűnik,

 

Amennyiben a Felhasználó a Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételét a határozott időszak alatt kívánja megszüntetni, vagy amennyiben a Felhasználónak a Műsorterjesztővel a Spíler Extra szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetőiszerződése az előfizető érdekkörébe tartozó, neki felróható okból megszűnik (és emiatt vagy ilyen módon a határozott idejű Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetőiszerződése is megszűnik), a Felhasználó köteles a 12 (tizenkét) hónapból már eltelt időszak vonatkozásában a kedvezményes havi díj és a nem kedvezményes havi díj közötti különbözet Műsorterjesztőn keresztül történő megfizetésére.

 

A Műsorterjesztő a hátralékos díjtartozás beszedésére, és egyéb igényei érvényesítésére az előfizetői szerződésben, illetve a Műsorterjesztői ÁSZF-ben foglaltak alapján válik jogosulttá.

 

A Szolgáltatás felfüggesztése

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevétele átmenetileg felfüggesztésre kerül, amennyiben és amíg a Műsorterjesztő az előfizetői szerződésben, illetve a Műsorterjesztői ÁSZF-ben meghatározott módon a Felhasználóval kötött előfizetői szerződése kapcsán a szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti, valamint amennyiben és amíg a szolgáltatás szünetel.

A Szolgáltatás felfüggesztése alatt az előfizetői díj fizetésére az előfizetői szerződésben, illetve a Műsorterjesztői ÁSZF-ben irányadó szabályok vonatkoznak.

 

Jogellenes felhasználói magatartás

Jogellenes tevékenységnek minősül, amit a jelen Felhasználói Szabályzat annak minősít, különösen:

 

A jogellenes felhasználói magatartás megvalósulása esetén a Műsorterjesztő jogosult a Spíler Extra Szolgáltatás felfüggesztésére vagy a szerződés megszüntetésére. A Szolgáltatás felfüggesztése alatt az előfizető az előfizetői díj fizetésére az általános szabályok szerint köteles. Felhasználó felelősséget vállal a Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételével, vagy az igénybevétel során megvalósított jogellenes tevékenységből származó, a TV2 Zrt.-t ért mindennemű kár megtérítésére.

 

Felelősség kizárása

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Spíler Extra Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja és elfogadja, hogy a TV2 Zrt. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

 

A TV2 Zrt. nem vállal felelősséget a Spíler Extra Szolgáltatáson elhelyezett tartalmak hitelességéért, teljességéért.

 

A TV2 Zrt. nem vállal szavatosságot vagy jótállást a Spíler Extra Szolgáltatás igénybevétele során fellépő, a Felhasználó internetkapcsolatának hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás kimaradásáért, továbbá az ezek miatt felmerülő bárminemű vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

A Felhasználó kötelességet vállal arra, hogy a TV2 Zrt. ért mindennemű kárt megtérít, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Felhasználói Szabályzatban foglaltakat.

 

A jelen Felhasználói Szabályzatban foglaltak megsértése miatt a Műsorterjesztő jogosult a Spíler Extra Szolgáltatás esetleges korlátozására, felfüggesztésére vagy a szerződés megszüntetésére.

 

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Spíler Extra Szolgáltatás keretén belül megjelenített tartalom, képek, logók, nevek szerzői jogi védelem alatt állnak. A tartalmak illegális letöltése, másolása, avagy azok bármely egyéb módon történő jogellenes felhasználása bűncselekménynek minősül.

 

A Felhasználói Szabályzat módosítása

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TV2 Zrt. jogosult a jelen Felhasználói Szabályzatban foglaltak módosítására, mely módosítások hatályba lépését megelőző ésszerű határidőn belül TV2 Zrt. közzéteszi az internetes honlapján.

 

Alkalmazandó jog

A jelen Felhasználói Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

Elérhetőségek:

telefonszám: +36-1-336-55-44

email cím: kozonsegszolgalat@spilertv.hu

 

 

1. sz. Melléklet

A díjszabás és a kedvezményekre vonatkozó feltételek

 

 

Spíler Extra Prémium csomag bruttó díja:

 

Határozatlan idejűelőfizetés esetén a szolgáltatás kedvezmény nélküli ára 2020. február 25. napja előttkötött szerződések esetén: 1990 Ft/hó

A 2020. február 25. napja után megkötött határozatlan idejűelőfizetés esetén a szolgáltatás kedvezmény nélküli ára: 1490 Ft/hó

1 Éves határozott idejűelőfizetés 2020. február 25. napja előtt kötött szerződések esetén (kedvezményes ár): 1490 Ft/hó

A 2020. február 25. napja után megkötött 1 éves határozott idejűelőfizetés esetén (kedvezményes ár): 990 Ft/hó

 

2018.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes alábbi akció 2020. február 25. napjával visszavonásra kerül, azaz a lenti, akció keretében alkalmazott kedvezményes árak 2020. február 25. napjától nem alkalmazhatók:

Amennyiben a Felhasználó ezen időszak alatt köt szerződést a Spíler Extra szolgáltatásra:

 

Határozatlan idejűelőfizetés esetén (kedvezményes ár): 1490 Ft/hó

1 Éves határozott idejűelőfizetés esetén (kedvezményes ár): 1290 Ft/hó

 

2020.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes akció (opcionális, Műsorterjesztőnként változhat):

Amennyiben a Felhasználó ezen időszak alatt köt szerződést a Spíler Extra szolgáltatásra:

 

A Felhasználónak lehetősége van az ún. díjmentes időszak alatt díjmentesen kipróbálni a szolgáltatást. A díjmentes időszak hossza Műsorterjesztőként eltérhet, ezért annak napban meghatározott időtartamáról a Műsorterjesztő ad tájékoztatást. Amennyiben a Felhasználó ezen díjmentes időszakvégéig nem mondja le a Műsorterjesztőnél, a megrendelt szolgáltatáscsomagra vonatkozó szerződéshatályba lép. Felhasználó csak 1 (egy) alkalommal veheti igénybe az ingyenes kipróbálási időszakot.